Navigation und Service

Acil durumlarda tedbir

Datum 14.10.2009

Acil durumlarda tedbir Acil durumlarda tedbir (Vergrösserung öffnet sich im neuen Fenster)

Acil dur­um­lar­la il­gi­li broşür

Bir ka­za ve­ya fe­la­ket anın­da kurt­ar­ma ekipler­in­in olay ye­ri­ne ulaşa­bil­me­le­ri ve yardım­da bu­lu­n­a­bil­me­le­ri için za­ma­na ih­tiyaçları vardır. Ka­za ve­ya yangın­lar­da kurt­ar­ma ekipler­in­in olay ye­ri­ne ulaş­ma­ları bir kaç daki­ka için­de, bir fe­la­ket anın­da ise da­ha uzun sü­re için­de gerçe­kleşir. 

Ka­zalar ve yangın­ların yanısıra yardım­ların ak­sa­ması ve­ya olağan­dışı ris­kle­re ha­zır­lık da olası acil dur­um­lar arasın­da sayılır. Bun­lar, olum­suz ha­va koşul­ların­da, kar fe­la­ket­lerin­de ve­ya büyük bir ala­na yayılan sel fe­la­ket­lerin­de ve aynı şe­kil­de ki­mya­sal (C), biyo­lo­jik (B), ra­dyo­lo­jik (R), nü­kleer (N) ol­mak üze­re (CBRN – Teh­like­si) adı al­tın­da anılan teh­li­ke­li ma­d­de­le­rin de yayıl­ması so­nu­cu mey­da­na ge­le­bi­lir. Böy­le dur­um­lar­da, or­ga­ni­ze yardım ulaşa­na ka­dar vat­an­daşların ön­ce­li­kle ken­di ken­di­le­ri­ne yardım­da bu­lun­ma­ları önem ka­zanır. Bü­roşür, farklı acil dur­um­lar­da nasıl davranıl­ması ge­rek­tiği ko­nu­su ile bir­lik­te çeşit­li bil­gi­ler sun­mak­ta­dır. Bu ko­nu­lar­dan ba­zıları şun­lardır:

  • Ge­nel yardım
  • İlk yardım
  • Yangın­dan ko­run­ma ve bir yangın ha­lin­de davranış
  • Ko­nut­la­ra yardım­ların ulaşımı sırasınd­a­ki ak­sa­ma­la­ra karşı alınacak ted­bir­ler
  • CBRN – Teh­li­ke­li ma­d­de­ler
  • Olum­suz ha­va koşul­ları ve
  • Sel teh­like­si

To­plu­mun Ko­run­ması ve Fe­la­ket Anın­da Yardım Fe­deral Dai­re­si tar­afın­dan ha­zır­lan­mış olan ’’Acil Dur­um­lar­da Ted­bir’’ bü­roşürü, böy­le acil dur­um­lar­da han­gi ha­zır­lı­kların yapıl­masının önem taşıdığı yönün­de bil­gi­ler içer­mek­te­dir.

48 sayfa­dan oluşan bu bü­roşür­de, acil dur­um­lar­da nasıl ha­re­ket edi­le­ceği ay­rıntılı ve gayet iyi an­laşıla­bi­le­cek bir biçim­de su­nul­muştur. Ay­rı­ca bu­rada yer alan bir kişi­sel kon­trol lis­te­si yardımıy­la kişi ken­di­si için ge­re­kli ha­zır­lı­kları kon­trol ede­bi­lir.