Navigation und Service

Příprava pro případ nouze

Datum 14.10.2009

Příprava pro případ nouze Příprava pro případ nouze (Vergrösserung öffnet sich im neuen Fenster)

Příruč­ka pro nou­zo­vé si­tuace

Došlo-li k ne­ho­dě ne­bo ka­ta­strofě, potře­bu­jí záchranné sí­ly určitý čas než se do­sta­nou na mí­sto ne­ho­dy a mo­hou po­s­kyt­nout po­moc. Při ne­ho­dě ne­bo požáru je to větši­nou je­nom ně­ko­lik mi­nut, při ka­ta­strofě to může trvat značně déle, než dora­zí záchranné sí­ly.

K možným nou­zo­vým si­tuacím patří ne­ho­dy a požáry, ja­kož i na­rušení zá­so­bo­vání ne­bo přípra­va na zv­lášt­ní ri­zi­ko­vé si­tuace. Ty­to druhy ne­bez­pečí mo­hou na­stat při silné bouř­ce, silném sněžení ne­bo větší zá­pla­vě, ale i při úni­ku ne­bez­pečných látek che­mického (C), bio­lo­gického (B) ne­bo ra­dio­lo­gického (R) re­sp. nu­kleárního (N) dru­hu (takz­vané ne­bez­pečí CBRN). Při ta­ko­vých událo­stech je důležité, aby občané moh­li po­mo­ci sa­mi sobě, do­kud ne­dora­zí záchranné sí­ly. Ta­to příruč­ka po­s­ky­tu­je in­for­mace a po­ky­ny ke správ­nému cho­vání v ne­jrůz­nějších nou­zo­vých si­tuacích. K té­matům patří mi­mo jiné:

  • po­s­ky­to­vání po­mo­ci
  • tísňo­vé volání
  • požární ochra­na a správ­né cho­vání při požáru
  • pre­ven­tiv­ní opatření v domácno­s­ti při ome­zení ne­bo pře­rušení zá­so­bo­vání
  • ne­bez­pečí CBRN
  • ne­bez­pečí bouře a
  • zá­plav

Příruč­ka Přípra­va pro pří­pad nou­ze Spol­ko­vého úřa­du pro ochra­nu oby­va­telst­va a po­moc při ži­velních ka­ta­strofách in­for­mu­je o tom, co je nez­byt­né k přípra­vě na ta­ko­vé nou­zo­vé si­tuace.

Na 48 stránkách na­j­de­te zv­lášť upra­vené po­ky­ny a in­for­mace o přípra­vě domácno­stí na pří­pad nou­ze, a to ve ve­li­ce přeh­led­né a ná­zorné for­mě. Po­mocí osob­ního check­li­stu může­te pro­věřo­vat stav své při­pra­ve­no­s­ti.

Bestellen