Navigation und Service

Przygotowani na każdy wypadek

Datum 14.10.2009

Przygotowani na każdy wypadek Przygotowani na każdy wypadek (Vergrösserung öffnet sich im neuen Fenster)

Po­rad­nik w nagłych wy­pad­kach i sy­tuacjach sz­c­zególnych

 

Jeże­li dochod­zi do wy­pad­ku lub ka­ta­strofy, eki­py ra­tun­ko­we potrze­bu­ją cz­a­su, aby dotrzeć do mie­js­ca zdar­ze­nia i ud­zie­lić po­mo­cy. W ra­zie wy­pad­ku lub poża­ru chod­zi zwy­kle tyl­ko o kil­ka mi­nut, jed­nakże w przy­pad­ku ka­ta­strofy może to już potrwać znacz­nie dłużej, za­nim eki­py ra­tun­ko­we przy­będą na mie­jsce. 

Po­ten­cjal­ne nagłe i sz­c­zegól­ne sy­tuacje to wy­pad­ki, poża­ry, pro­ble­my z zao­pa­trze­niem oraz ry­zy­ka sz­c­zegól­ne. Ostat­nie mo­gą wystąpić w przy­pad­ku gwałtow­nych burz, śnieżyc / za­mie­ci, roz­ległych po­wod­zi lub uwol­nie­nia sub­stan­cji che­micz­nych (C), bio­lo­gicz­nych (B), ra­dio­lo­gicz­nych (R) czy nu­klearnych (N) (za­groże­nia CBRN). W ta­kich wy­pad­kach istot­ne jest, aby oby­wa­te­le mo­g­li doraź­nie pomóc so­bie sa­mi, jesz­c­ze za­nim przy­będ­zie zor­ga­ni­zo­wa­na po­moc. Ni­nie­js­zy po­rad­nik za­wie­ra waż­ne in­for­macje i służy po­mocą w tym jak pra­wi­dło­wo za­chowy­wać się w różnych przy­pad­kach i sy­tuacjach sz­c­zególnych. Niek­tó­re z po­rus­za­nych kwes­tii to: 

  • ogól­ne ud­zie­la­nie po­mo­cy
  • wzy­wa­nie po­mo­cy
  • ochro­na prze­ci­w­pożaro­wa i za­cho­wa­nie w ra­zie poża­ru
  • in­dy­wi­dual­ne przy­go­to­wa­nie na pro­ble­my z zao­pa­trze­niem wzgl. przer­wy w zao­pa­trze­niu
  • za­groże­nia CBRN
  • ekstre­mal­ne warun­ki at­mos­fe­ry­cz­ne i
  • za­groże­nie po­wod­zio­we.

Po­rad­nik „Przy­go­to­wa­ni na każdy wy­pa­dek“ Fe­deral­ne­go Urzę­du Obrony Cy­wil­nej i Po­mo­cy Ofiarom Ka­ta­strof (Bun­des­am­tes für Be­völ­ke­rungs­schutz und Ka­ta­stro­phen­hil­fe) in­for­mu­je, ja­kie działa­nia pre­wen­cy­j­ne na­leży przed­sięw­ziąć, aby jak na­jle­piej przy­go­to­wać się na ta­kie sy­tuacje.

Na 48 stro­nach w prze­jr­zys­tej i przystęp­nej for­mie przy­go­to­wa­no i przed­sta­wio­no in­for­macje oraz wska­zówki do­ty­czą­ce pre­wen­cji in­dy­wi­dual­nej. Za po­mocą włas­nej li­s­ty kon­trol­nej moż­na spra­wd­zić ak­tualny stan przy­go­to­wań.

Bestellen